سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالاتسومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » محورهاي سومين كنفرانس بازگشت

محورهاي سومين كنفرانس:
هدف اين کنفرانس بهره‌گيری از دستاوردهای علمی بشر و ارزيابی نظريه‌ها و تجارب جهانی توسعه و بررسی تجربيات عينی ساير کشورها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی برای تدوين نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت است؛ لذا محورهای ذيل در دستيابی به هدف کنفرانس نقش اصلی را دارند:

1- تحليل و آسيب‌شناسی نظريه‌های رايج و مدل‌های کلان توسعه غربی
ـ بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه اجتماعی
ـ بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه اقتصادی
ـ بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه فرهنگی
ـ بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه سياسی
ـ بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه علمی

2- ارزيابی تطبيقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترک آنها
ـ بررسی تطبيقی تجربه توسعه اجتماعی در کشورهای مختلف
ـ بررسی تطبيقی تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف
ـ بررسی تطبيقی تجربه توسعه فرهنگی در کشورهای مختلف
ـ بررسی تطبيقی تجربه توسعه سياسی در کشورهای مختلف
ـ بررسی تطبيقی تجربه توسعه علمی در کشورهای مختلف

3- چالش‌های بنيادين موجود در کشورهای صنعتی
ـ چالش‌های توسعه اجتماعی در کشورهای صنعتی
ـ چالش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی
ـ چالش‌های توسعه فرهنگی در کشورهای صنعتی
ـ چالش‌های توسعه سياسی در کشورهای صنعتی
ـ چالش‌های توسعه علمی در کشورهای صنعتی

4- ميزان سازگاری نظريه ها و مدل‌های رايج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ويژگي های جامعه ايران
ـ بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه اجتماعی با مبانی اسلامی و جامعه ايران
ـ بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی و جامعه ايران
ـ بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه فرهنگی با مبانی اسلامی و جامعه ايران
ـ بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه سياسی با مبانی اسلامی و جامعه ايران
ـ بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه علمی با مبانی اسلامی و جامعه ايران

5- تحليل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران
ـ تحليل آثار اجتماعی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران
ـ تحليل آثار اقتصادی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران
ـ تحليل آثار فرهنگی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران
ـ تحليل آثار سياسی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران
ـ تحليل آثار علمی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران

6- تبيين نظريه‌های انديشمندان ايرانی برای پيشرفت کشور
ـ تحليل و تبيين صاحب‌نظران ايرانی از وضعيت توسعه اجتماعی در کشور
ـ تحليل و تبيين صاحب‌نظران ايرانی از وضعيت توسعه اقتصادی در کشور
ـ تحليل و تبيين صاحب‌نظران ايرانی از وضعيت توسعه فرهنگی در کشور
ـ تحليل و تبيين صاحب‌نظران ايرانی از وضعيت توسعه سياسی در کشور
ـ تحليل و تبيين صاحب‌نظران ايرانی از وضعيت توسعه علمی در کشور

7- واکاوی ايده ها و عناصر پايه برای شکل گيری نظريه ی اسلامی ايرانی پيشرفت
ـ بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت اجتماعی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی
ـ بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت اقتصادی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی
ـ بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت فرهنگی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی
ـ بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت سياسی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی
ـ بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت علمی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی

 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل